Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

a. Podotherapie Wellens: Eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14115172.

b. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Podotherapie Wellens een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

c. Diensten: alle activiteiten die Podotherapie Wellens uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het verrichten van podotherapeutische diensten.

d. Hulpmiddelen: alle door Podotherapie Wellens geleverde podotherapeutische goederen.

1.2 Indien Podotherapie Wellens deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van de Klant, kunnen daar door

de Klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, opdrachtbevestigingen, orders, facturen en (behandel)overeenkomsten met betrekking tot het leveren van Diensten en/of Hulpmiddelen door Podotherapie Wellens, alsmede op iedere overeenkomst of andere rechtsverhouding die hiermee verband houdt of daaruit voortvloeit.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst

3.1 De tarieven voor de door Podotherapie Wellens te verlenen Diensten worden tijdig kenbaar gemaakt aan de Klant

3.2 Na aanmelding kan een Klant op afspraak gebruik maken van de door Podotherapie Wellens te leveren Diensten.

3.3 Een overeenkomst tussen Podotherapie Wellens en de Klant komt tot stand door ondertekening door Podotherapie Wellens en de Klant.

3.4 Podotherapie Wellens heeft het recht zonder opgaaf van redenen een Klant de dienstverlening te weigeren.

3.5 Indien een Klant minderjarig is wordt de (behandel)overeenkomst (tevens) ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de Klant.

Artikel 4 – Annulering & verplichtingen Klant

4.1 In overleg met Podotherapie Wellens wordt een datum en locatie overeengekomen waarop de Klant de door Podotherapie Wellens aangeboden Diensten zal afnemen.

4.2 Indien de Klant verhinderd is, dient de Klant de afspraak uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van de behandeling af te zeggen. Indien de Klant een afspraak minder dan vierentwintig (24) uur voor aanvang van de behandeling afzegt, is Podotherapie Wellens gerechtigd het volledige bedrag van de afgesproken Diensten in rekening brengen.

4.3 De Klant dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van Podotherapie Wellens gegeven aanwijzingen en conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is Podotherapie Wellens gerechtigd de Diensten op te schorten of te beëindigen.

4.4 Eventuele wijzigingen in (adres)gegevens van de Klant, dient de Klant zo spoedig mogelijk te melden aan Podotherapie Wellens.

Artikel 5 – Hulpmiddelen

5.1 Op verzoek en na schriftelijke bevestiging van de Klant zal Podotherapie Wellens zorg dragen voor de vervaardiging van Hulpmiddelen.

5.2 Podotherapie Wellens kan geen garantie geven over de resultaten die met behulp van een Hulpmiddel worden bewerkstelligd. Onvoldoende of beperkte resultaten geven op zichzelf nooit recht op restitutie of vrijstelling van eventuele betalingen.

5.3 Nadat de Klant aan Podotherapie Wellens opdracht heeft gegeven voor het vervaardigen van Hulpmiddelen kan deze opdracht niet geannuleerd worden. Mocht de Klant desondanks toch annuleren, dan is Podotherapie Wellens gerechtigd het volledige bedrag voor het vervaardigen van de Hulpmiddelen in rekening te brengen bij de Klant.

5.4 Indien de Klant van mening is dat een door Podotherapie Wellens geleverd Hulpmiddel gebrekkig is, dan dient de Klant Podotherapie Wellens hier door middel van een klacht duidelijk en gedetailleerd over in te lichten en het bewuste Hulpmiddel ter reparatie aan te bieden aan Podotherapie Wellens.

5.5 Indien een klacht over het door Podotherapie Wellens geleverde Hulpmiddel door Podotherapie Wellens gegrond wordt verklaard, wordt de Klant reparatie, aanpassing of een vervangend Hulpmiddel aangeboden. Het staat Podotherapie Wellens hierbij vrij te bepalen op welke van de voornoemde wijzen de klacht zal worden behandeld.

 

Artikel 6 – Betaling

 

6.1 Na het verrichten van de Diensten zal Podotherapie Wellens een factuur overhandigen aan de Klant van de eigen bijdrage. Wat de klant vergoedt krijgt volgens de zorgverzekerings voorwaarden, wordt gedeclareerd aan de zorgverzekeraar. Indien blijkt dat de zorgverzekering het bedrag niet vergoedt wordt dit gefactureerd aan de Klant.

6.2 Indien een Klant minderjarig is, dan zal Podotherapie Wellens een factuur sturen aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de Klant. 6.3 Op- en/of aanmerkingen met betrekking tot een factuur dienen binnen zeven (7) dagen na de dagtekening van de factuur door de Klant schriftelijk aan Podotherapie Wellens te worden gemeld. Indien Podotherapie Wellens niet binnen zeven (7) dagen een op- en/of aanmerking heeft ontvangen op een factuur, dan geldt de factuur als aanvaard door de Klant. Het melden van een op- en/of aanmerking geeft de Klant niet het recht op opschorting of verrekening

6.4 De Klant draagt zorg voor betaling binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur, op een door Podotherapie Wellens te bepalen wijze. Indien de factuur niet binnen (14) dagen na dagtekening van de factuur is betaald, zal Podotherapie Wellens de Klant schriftelijk aanmanen waarbij zij de Klant nogmaals veertien (14) dagen gunt om voor betaling zorg te dragen. Indien de Klant het verschuldigde bedrag op basis van een factuur niet binnen de aanmaningstermijn heeft voldaan, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.

6.5 Vanaf het moment dat de Klant in verzuim is, is de Klant zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is, vertragingsrente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke handelsrente, onverminderd de overige aan Podotherapie Wellens toekomende rechten. Tevens is de Klant schadevergoeding aan Podotherapie Wellens verschuldigd waaronder in ieder geval vergoeding van alle redelijke kosten die

Podotherapie Wellens lijdt als gevolg van het verzuim, zoals onder meer de kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur buiten rechte.

6.6 Bij niet tijdige betaling heeft Podotherapie Wellens het recht de dienstverlening jegens de Klant op te schorten tot het moment dat de Klant wel voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

6.7 De betaling van een factuur kan door de Klant niet worden opgeschort of verrekend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.8 De Klant kan geen rechten ontlenen aan door Podotherapie Wellens verstrekte informatie wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Podotherapie Wellens zal naar eer en geweten de voor de Klant beste behandelmethode selecteren en de Diensten naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren. Podotherapie Wellens kan nimmer enige garantie geven over het effect van de Diensten of de Hulpmiddelen.

7.2 De Klant doet op eigen risico mee aan de door Podotherapie Wellens geleverde Diensten. Derhalve is Podotherapie Wellens nimmer aansprakelijk voor eventuele letselschade of overige fysieke ongemakken die de Klant mocht lijden als gevolg van de Diensten of Hulpmiddelen.

7.3 Podotherapie Wellens is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij het verrichten van de Diensten en die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Podotherapie Wellens en/of de behandelaar.

7.4 Aansprakelijkheid van Podotherapie Wellens voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

8.1 Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, opdrachtbevestigingen, orders, facturen en (behandel)overeenkomsten tussen Podotherapie Wellens en de Klant, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Podotherapie Wellens en de Klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

8.3 Tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten, is de rechter in Roermond bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Podotherapie Wellens en de Klant.